Coffee Press Thailand

  • No products in the cart.
 

Blog

Blog Coffee Press

Cancel Cancer Festival 2019

เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2562 Coffee Press ร่วมงานระดมเงินทุนบริจาคให้แก่โรงพยาบาลศิริราช

Coffee Press ออกบูธ @ Central World ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสมทบทุนบริจาค “โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยโรงมะเร็ง” โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ให้แก่โรงพยาบาลศิริราช เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท
Blog Coffee Press
Blog Coffee Press

No Comments

Post a Comment